PKI портал на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

PKI портал > PKI Документация > Windows > Mozilla Firefox > Инсталиране на персонален X.509 сертификат в Mozilla Firefox

Инсталиране на персонален X.509 сертификат в Mozilla Firefox

Средно време за изпълнение на инструкциите от начинаещ потребител: 10 минути

Съдържание:

 1. Предварителна информация
 2. Инсталиране на персонален потребителски X.509 сертификат от PKCS#12 контейнер в сертификатното хранилище на Mozilla Firefox
 3. Проверка на параметрите и валидността на X.509 потребителски сертификат инсталиран в сертификатното хранилище на Mozilla Firefox
 4. Как да проверим онлайн дали персоналния X.509 сертификат инсталиран в Mozilla Firefox е правилно конфигуриран и валиден
 5. Помощ

 

1. Предварителна информация

Обръщаме Ви внимание, че: тази документация покрива единствено случая на използването на персонален X.509 сертификат за електронен подпис издаден от удостоверителя на СУ.

Ако вие желаете да използвате за същите цели друг персонален X.509 сертификат, като например КЕП издаден от B-Trust, InfoNotary, StampIT или други издатели на сертификати, то следва да използвате тяхната документация, тъй като много от настройките са строго специфични за конкретния издател.

Инсталирането на персонален X.509 сертификат в сертификатното хранилище на Mozilla Firefox има за цел да ви даде възможност да се удостоверявате пред уеб-услуги с високо ниво на сигурност поддържани от Университета (като susi4.uni-sofia.bg).

 

2. Инсталиране на персонален потребителски X.509 сертификат от PKCS#12 контейнер в сертификатното хранилище на Mozilla Thunderbird

Какви задължителни условия трябва да бъдат изпълнени, за може да процеса на инсталиране на персоналния X.509 сертификат да завърши успешно:

След като се убедите, че посочените по-горе условия са изпълнени, стартирайте Mozilla Firefox (ако не е стартиран в момента) и в главния прозорец на програмата, натиснете еднократно, с левия бутон на мишката, върху бутона с три хоризонтални линии, който се намира в главния прозорец на програмата (1), и в появилото се меню изберете "Options" (2):

В новата секция, който ще се отвори, влезте в "Privacy & Security" (1) и там, в "Certificates", натиснете бутона "View Certificates" (2):

Ще се отвори прозореца за управление на сертификатното хранилище на браузъра. Влезте там в секция "Your Certificates" (1) и натиснете бутона "Import" (2):

Натискането на "Import" ще извика прозореца на файловия мениджър на Windows, в който трябва да изберете PKCS#12 файла съдържащ персонлния ви X.509 сертификат (1) и да го отворете (2):

Ще трябва да въведете и паролата за защита на частния ключ (който се намира във файла):

Ако сте забравили тази парола, обърнете се за помощ и съвет към екипа за поддръжка на PKI услугите на СУ.

След въвеждането на правилната парола за защита на частния ключ, може да бъде изискано да въведете "Primary Password" (ако все още не е била въведена по друг повод след стартирането на Firefox):

В случай, че и двете пароли бъдат въведени правилно, потребителския X.509 сертификат ще бъде инсталиран и видим в мениджъра за управление на сертификатното хранилище на Firefox:

 

3. Проверка на параметрите и валидността на X.509 потребителски сертификат инсталиран в сертификатното хранилище на Mozilla Firefox

Стартирайте Mozilla Firefox и в главния прозорец на програмата, натиснете еднократно, с левия бутон на мишката, върху бутона с три хоризонтални линии, който се намира в главния прозорец на програмата (1), и в появилото се меню изберете "Options" (2):

В новата секция, който ще се отвори, влезте в "Privacy & Security" (1) и там, в "Certificates", натиснете бутона "View Certificates" (2):

Ще се отвори прозореца за управление на сертификатно хранилище. Там влезте в секция "Your Certificates" (1), маркирайте сертификата, чиито параметри и валидност искате да проверите, чрез еднократно натискане върху името му с десния бутон на мишката така, че полето му да се оцвети (2), и след това натиснете бутона "View" (3):

Ще се отвори нова секция (в главния прозорец на Firefox):

Кои са параметрите, които трябва да проверите в съдържанието на тази секция:

 • сертификатната верига на удостоверителя:

  В зависимост от това на база на кой удостоверителски X.509 сертификат е издаден вашия персонален сертификат, веригата ще изглежда така:

  или така:

  Ако вместо сертификатната верига (един от двата типа показани по-горе) виждате само името на вашия персонален сертификат, то най-вероятно не сте инсталирали удостоверителските сертификати на Университета, съгласно публикуваните инструкции. В този случай проверете дали тези сертификати са инсталирани правилно и ако не са - инсталирайте ги.

 • име и e-mail адрес на титуляра на сертификата:

  Тези данни могат да бъдат взети от полетата под "Subject Name":

 • период на валидност на сертификата:

  Сертификатът е валиден в периода между началото и края на валидност.

 • сериен номер и цифров отпечатък (fingerprint):

 

4. Как да проверим онлайн дали персоналния X.509 сертификат инсталиран в Mozilla Firefox е правилно конфигуриран и валиден

За тази проверка използвате същия профил (инсталация) на Mozilla Firefox, в сертификатното хранилище на която сте инсталирали персоналния ви X.509 сертификат издаден от Удостоверителя на СУ.

Въведете в адресния бар на браузъра следния адрес:

https://pki.uni-sofia.bg/test

Ако след стартирането на браузъра не е било изискано да бъде въведена "Primary Password", сега нейното въвеждане ще бъде изискано:

и ако въведете вярната парола, и ако имате правилно инсталиран потребителски X.509 сертификат издаден от Удостоверителя на Софийския Университет, ще се появи прозорец, в който ще можете да го изберете като средство за удостоверяване пред уеб-портал:

Ако избраният сертификат е валиден към момента и е разпознат като средство за удостоверяване пред PKI-базираните услуги в мрежата на Университета, ще видите като резултат следната страница:

В случай, че не получите подобен позитивен резултат, обърнете се за помощ към екипа за поддръжка на PKI-услугите на Университета (виж секция "Помощ" по-долу).

 

5. Помощ

В случай, че при изпълнението на инструкциите, посочени в документа, възникне проблем, изпратете подробно описание на проблема, включително снимки от екрана, на адрес:

Използвайте вашия университетски e-mail адрес за изпращането на тази информация. В противен случай най-вероятно няма да ви бъде отговорено.

Ако по някаква причина не може да използвате вашия университетски електронен пощенски адрес, обадете се в работно време на телефон (+359 2) 96 31 338 или (+359 2) 81 61 591, за да получите инструкции как да процедирате в този случай.

Ако не знаете как да направите снимка на екрана, прочетете документа "Как да направим снимка на екрана в Windows".

 


Последна актуализация: 13 март 2021

Автор на първоначалната версия на документа: Веселин Колев

2021 УЦИКТ, Софийски Университет