PKI портал на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

PKI портал > PKI Документация > Windows > Mozilla Firefox > Задаване и смяна на "Primary Password" в Mozilla Firefox

Задаване и смяна на "Primary Password" в Mozilla Firefox

Средно време за изпълнение на инструкциите от начинаещ потребител: ~ 5 минути

Съдържание:

  1. Предварителна информация
  2. Първоначално задаване на "Primary Password"
  3. Смяна на "Primary Password"
  4. Какво да направим, ако сме забравили "Primary Password"
  5. Помощ

 

1. Предварителна информация

Строго препоръчително е, потребителят да зададе паролата "Primary Password" (известна в старите документации като "Master Password") преди да започне да работи с PKI-базираните услуги, използвайки това ръководство.

Паролата "Primary Password" защитава от неоторизиран прочит запазените пароли (пароли за вход в различни сайтове, които сте запаметили във Firefox), а така също и частните ключове към подписващите X.509 сертификати инсталирани от вас в сертификатното хранилище. Отбележете, че Firefox запазва паролите и ключовете във файлове, които се намират локално на вашия компютър и ако не задаете парола за защитата им (т.е. ако не зададете "Primary Password") това означава, че всеки, който може да получи достъп до файловата система би могъл да прочете паролите и ключовете ви.

"Primary Password" се задава, съгласно инструкциите, описани по-долу. След като я зададете, ако спрете и отново стартирате Mozilla Firefox, то при първия опит на програмата да прочете парола или ключ от хранилището, ще бъде изискано да въведете "Primary Password" в нов прозорец (той ще се появи автоматично), който изглежда така:

Веднъж въведена в този прозорец, паролата се съхранява в паметта докато не спрете Firefox. При следващото му стартиране ще трябва да я въведете отново, когато бъде изискана.

 

2. Първоначално задаване на "Primary Password"

Тази секция описва първоначалното задаване на "Primary Password", а не смяната или премахването ѝ. Ако вече имате зададена "Primary Password" и искате да я смените, вижте секция 3 от този документ, а ако искате да я премахнете, то прочетете секция 4.

По подразбиране, Mozilla Firefox не поставя по подразбиране "Primary Password" за защита на сертификатното хранилище в потребителския профил. Тази парола е нещо, което потребителят трябва да добави по свой избор, за да защитава чувствителното съдържание в потребителското сертификатно хранилище (запазени пароли за достъп до сайтове, инсталирани персонални X.509 сертификати).

За да започнете с процеса на първоначално задаване на "Primary Password", стартирайте Firefox (ако вече не е стартиран). Отворете менюто с опции (1), в него изберете "Options" (2):

В новата секция на главния прозорец на програмата, която ще се отвори, влезте в "Privacy & Security" (1) и там в секция "Logins and Passwords" натиснете с левия бутон на мишката еднократно върху отметката срещу "Use a Primary Password" (2), ако тя не е вече маркирана:

ВНИМАНИЕ! Ако "Use a Primary Password" е маркиранo преди вие да направите това следвайки инструкциите по-горе, това означава, че "Primary Password" е била вече зададена за този профил! Ако не си спомняте предишно зададената "Primary Password", прочетете по-долу какво може да се направи в този случай.

Ще се отвори нов прозорец, в който трябва два пъти да въведете новата "Primary Password" (1) и след това да натиснете бутона "OK" (2), като този бутон ще е активен само, ако сте въвели два пъти една и съща парола:

Накрая ще получите съобщение за успешното завършване на тази операция:

 

3. Смяна на "Primary Password"

Тази част от документа покрива само случая, в който помните тази парола, но искате да я замените с друга. Ако сте забравили "Primary Password" вижте вижте секция 4 по-долу.

За да започнете с процеса на смяна на "Primary Password", стартирайте Firefox (ако вече не е стартиран). Отворете менюто с опции (1), в него изберете "Options" (2):

В новия прозорец, който ще се отвори, влезте в "Privacy & Security" (1) и там в секция "Logins and Passwords" натиснете бутона "Change Primary Password" (2):

Ще се отвори прозорец, в който срещу "Current password" (1) трябва да въведете валидната към момента "Primary Password", срещу "Enter new password" и "Re-enter new password" (2) - двукратно новата "Primary Password", и накрая да натиснете бутона "OK", който ще бъде активен, ако сте въведли правилно двукратно новата парола:

ВНИМАНИЕ! Ако не си спомняте текущата "Primary Password" (тази, която трябва да въведете срещу "Current password") прочетете по-долу какво може да се направи в този случай.

Накрая натиснете "OK" за да прикючите със смяната на паролата. При успешна смяна ще получите следното съобщение:

 

4. Какво да направим, ако сме забравили "Primary Password"

Единственото, което може да направите в този случай е да изтриете файловете на сертификатното хранилище на Mozilla Firefox и да инсталирате отново нужните сертификати. Това означава също така, че ще загубите достъп и до вече запазените във Firefox пароли за достъп до сайтове и ще се наложи да ги въведете отново. Последното се налага, защото съхранените локално копия на въвежданите пароли са също защиттени чрез забравената "Primary Password".

Преди да започнете операцията по изтриване на файловете на сертификатното хранилище на Mozilla Firefox:

След това, стартирайте файловия мениджър на Windows, въведете в адресното му поле следния текст:

%UserProfile%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles

така, както е показано на картинката по-долу:

и натиснете "Enter" (от клавиатурата) за да влезете в служебната директория за съхранение на потребителските профили на Firefox. В тази директория, влезте в поддиректорията, чието име завършва на ".default":

Направете копие на файловете cert9.db, key4.db и pkcs11.txt, които се намират там (може по-късно да си спомните забравената парола и да възстановите предишното съдържание на сертификатното хранилище като просто копирате файловете cert9.db, key4.db и pkcs11.txt обратно):

и след като вече имате копието им, изтрийте оригиналните.

При следващото стартиране на Mozilla Firefox, файловете cert9.db, key4.db и pkcs11.txt ще бъдат създадени отново, този път без да са защитени с "Primary Password" парола, но и без в тях да има предишно запазени пароли и сертификати (сертификатното хранилище ще бъде празно). Сега можете да зададете нова "Primary Password" за защита на новосъздаденото хранилище и (ако това се налага) да започнете инсталирането на сертификатите на сертификатните удостоверител на Университета, както и на вашите персонални X.509 сертификати.

 

5. Помощ

В случай, че при изпълнението на инструкциите, посочени в документа, възникне проблем, изпратете подробно описание на проблема, включително снимки от екрана, на адрес:

Ако не знаете как да направите снимка на екрана, прочетете документа "Как да направим снимка на екрана в Windows".

 


Последна актуализация: 14 март 2021

Автор на първоначалната версия на документа: Веселин Колев

2021 УЦИКТ, Софийски Университет